خیاط جادو شده – شالوم علیخم – ترجمه: ابراهیم یونسی بانه

خیاط جادو شده – شالوم علیخم – ترجمه: ابراهیم یونسی بانه

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/08/khayat.pdf

نوشته‌شده در داستان ها, داستان خارجی | دیدگاهی بنویسید

از کارگری تا کار آفرینی – زندگینامه و خاطرات ژاک ماهفر / تدوین و ویرایش: گوئل کهن

از کارگری تا کار آفرینی – زندگینامه و خاطرات ژاک ماهفر / تدوین و ویرایش: گوئل کهن// ۶۴ مگابایت

https://www.scribd.com/document/382943494/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%DA%A9%D9%87%D9%86

برای دانلود کلیک کنید

نوشته‌شده در تاریخ, زندگی‌ نامه ها | دیدگاهی بنویسید

ما و مدرنیت – داریوش آشوری

ما و مدرنیت – داریوش آشوری

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/ma-va-moderniat.pdf

نوشته‌شده در فلسفه, کتاب‌های متفرقه, تاریخ | دیدگاهی بنویسید

ماهنامه سخن – دوره پانزدهم شماره سوم

ماهنامه سخن – دوره پانزدهم شماره سوم

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/soxan-15-3.pdf

نوشته‌شده در مجله ها | دیدگاهی بنویسید

مجله پیشاهنگی – شماره ۲٣۱ – خرداد ۲۵٣۵

مجله پیشاهنگی – شماره ۲٣۱ – خرداد ۲۵٣۵ – ۲٨ صفحه – بها ۶ ریال

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/7005314.pdf

نوشته‌شده در مجله ها | دیدگاهی بنویسید

مجله پیشاهنگی – شماره ٢٣٥ – مهرماه ٢٥٣٥

مجله پیشاهنگی – شماره ٢٣۵ – مهرماه ٢۵٣۵|۱۳۵۵ –  تکشماره ۶ ریال

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/7005318.pdf

 

نوشته‌شده در مجله ها | دیدگاهی بنویسید

شماره نخست مجله دانشمند – اول آبان سال ۱۳۴۲

شماره نخست مجله دانشمند – اول آبان سال ۱۳۴۲

https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2018/07/1.pdf

نوشته‌شده در مجله ها | دیدگاهی بنویسید